Snel zoeken
 Ik ben een
 Ik zoek een Zoeken!
 Leeftijd
Schrijf je nu gratis in!
 Inloggen
 Inlognaam Vergeten
Wachtwoord

DATING overzicht

Algemene voorwaarden

Om u te kunnen inschrijven moet u tenminste 18 jaar zijn

Hidating is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik of misbruik van de site.

Als ingeschrevene of lid bent u zelf verantwoordelijk voor uw profiel en wachtwoord.

Ten alle tijden behoud Hidating zich het recht voor een profiel, gedeelte van een profiel of foto of foto’s zonder voorafgaande in kennisstelling te verwijderen en of deelname te beëindigen.

Hidating is niet aansprakelijk voor het gebruik van inschrijving door derden. Het kan voorkomen dat iemand zich inschrijft en zich doet voorkomen als iemand anders dan degene is en kan daarmee mogelijk iemand anders schaden. Wij kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

U dient vertrouwelijk om te gaan met gegevens die u via Hidating hebt verkregen.

U zult Hidating niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, porno, kinderporno, criminaliteit, racistische uitingen, reclame of beschadiging.

U zult leden niet lastig vallen dit kan lijden tot beëindiging van uw inschrijving en of lidmaatschap.

U zult zich beschaaft gedragen en geen suggestief seksueel of seksueel taalgebruik gebruiken, noch in uw profiel noch in communicatie met leden.
 
Betaling zal worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

Het is niet mogelijk om uw geld terug te vorderen of restitutie of gedeeltelijke restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen bij opzegging uwerzijds of onzerzijds van uw lidmaatschap. Ook niet wanneer u uw partner gevonden heeft, Hidating niet of niet geheel beschikbaar of functionerend is of u om wat voor reden dan ook geen lid meer wenst te zijn.

Bij ontoegankelijkheid van de site voor een langere periode door schuld onzerzijds kan het abonnement met dezelfde termijn verlengd worden.

U mag geen e-mail adres(sen), URL(‘s), adresgegevens of contactgegevens plaatsen of laten plaatsen in uw profiel of foto.

U mag geen foto’s van seksuele en of minder beschaafde aard en of buiten de geest van de site plaatsen.

U geeft informatie naar waarheid en actueel op en past dit aan als de gegevens veranderd zijn.

U verklaart dat uw inschrijving bij Hidating strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon.

De gegevens die u heeft opgegeven kunnen voor algemene bestudering worden aangewend maar zullen niet over individuele personen worden vrijgeven. Tenzij van overheidswege vereist.

U mag zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hidating en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site. Dit kan zelfs leiden tot rechtsgang.

Hidating is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van Hidating. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van Hidating of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven .

Hidating is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Hidating geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens

Foto opsturen Wat kost het Betrouwbaar Foto mailbox MSN Chat Contact